Email to Friend Email

Federatie Grimbergen

Het bisdom Mechelen-Brussel is onderverdeeld in 3 vicariaten die op hun beurt onderverdeeld zijn in decanaten. De federatie Grimbergen behoort tot het decanaat Vilvoorde in het vicariaat Vlaams-Brabant.

Een federatie is een verbond van parochies die samenwerken maar hun zelfstandigheid behouden. Een federatie is dus geen fusie van parochies maar wel een samenwerkingsverband tussen parochies die garandeert dat de samenwerking geen toevallig gebeuren is maar een degelijk georganiseerd project van langere duur.

Aan het hoofd van de federatie staat de federatiepastoor die samen met enkele mewerkende priesters en een federale stuurgroep van leken zorgen voor een kwaliteitsvolle pastoraal in iedere parochie van de federatie. Het ontstaan van de federaties is gegroeid vanuit een bezorgdheid. De leefbaarheid van een groot aantal parochies begon in het gedrang te komen. Vele redenen kunnen hiervan aan de basis liggen, maar het slinkend aantal priesters en de verminderende kerkbetrokkenheid heeft hier toch wel veel mee te maken. De bedoeling van de toenmalige hulpbisschop Jan De Bie en zijn beleidsploeg was in 2001 dat de parochies, door samenwerking en taakverdeling, beter in staat zouden zijn om de taken van een christelijke geloofsgemeenschap op te nemen. In navolging van andere bisdommen werd het idee van federaties (samenwerkingsverbanden) gelanceerd. Door na te gaan welke de sterke en zwakke kanten zijn in elke parochie van de federatie, kunnen de parochies elkaar vanuit de federatie helpen en bijstaan. De eerste opdracht die defederatiepastoors bij hun benoeming meekregen was om, uit de verschillende parochies, mensen te verzamelen en er samen, als federatieploeg, het beleid voor de federatie mee uit te stippelen.
 
De federatie Grimbergen omvat zes parochies: Beigem, Borgt, Grimbergen centrum, Humbeek, Molenveld, Verbrande Brug
 
De taak van een federatiepastoor bestaat erin om het geheel tussen de zes parochies te coördineren. Om de twee maanden komt de federatieploeg samen om te luisteren naar wat er op pastoraal vlak leeft aan vreugde en verdriet. Knelpunten proberen we gezamenlijk op te lossen en we zoeken naar punten waar samengewerkt kan worden.

Het is het ook belangrijk om elke parochie van onze federatie voldoende aan bod te laten komen. Zo besteden wij bijvoorbeeld heel veel aandacht aan een goede liturgie of proberen wij alle vormen van catechese van nabij op te volgen. Denk maar aan onze huwelijkscatechese, doopvoorbereiding, catechese ter voorbereiding op eerste communie, plechtige geloofsbelijdenis en vormsel. Ook op vele andere pastorale vlakken wisselen we van gedachten en proberen we afspraken te maken.
We zitten dan misschien wel niet altijd op dezelfde lijn omdat elke parochie zijn eigen traditie heeft? maar er is toch een sterke bereidheid tot samenwerking en begrip voor ieders situatie.